FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२१ गते

PDF icon २०७७०३२१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१९ गते

PDF icon २०७७०३१९.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०३।१८ गते

PDF icon २०७७०३१८.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०३।१७ गते

PDF icon २०७७०३१७.pdf

सलह कीरा सम्वन्धि कृषि विकास शाखाको जनहीतमा जारी सन्देश

PDF icon २०७६१२१६ सलह कीरा सम्वन्धि कृषि विकास शाखाको जनहीतमा जारी सन्देश.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१६ गते

PDF icon २०७७०३१६.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१५ गते

PDF icon २०७७०३१५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१४ गते

PDF icon २०७७०३१४.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१२ गते

PDF icon २०७७०३१२.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।११ गते

PDF icon २०७७०३११.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१० गते

PDF icon २०७७०३१०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०९ गते

PDF icon २०७७०३०९.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०८ गते

PDF icon २०७७०३०८.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २९ र ३०

PDF icon २०७७०३०८ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०७ गते

PDF icon 20770307.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०६ गते

PDF icon 20770306.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०५ गते

PDF icon २०७७०३०५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०४ गते

PDF icon २०७७०३०४.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०३ गते

PDF icon २०७७०३०३.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०२ गते

PDF icon २०७७०३०२.pdf

कार्यालय २ सिफ्टमा संचालन गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०३०२ कर्मचारि सिफ्ट सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०१ गते

PDF icon २०७७०३०१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३२ गते

PDF icon २०७७०२३२.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३० गते

PDF icon २०७७०२३०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२९ गते

PDF icon २०७७०२२९.pdf