FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
२_५_३ टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon २_५_३ टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
बरघर भलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७८ PDF icon १_५_३ बरघर भलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्देशिका, २०७८ PDF icon २_५_२ प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्देशिका २०७८.pdf
२_४_१४_संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७ PDF icon २_४_१४_संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ PDF icon २_४_१२ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणिय परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड कार्यविधि २०७७ PDF icon भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड कार्यविधि २०७७_.pdf
नगर शिक्षा कार्यविधि २०७५ दोस्रो संसोधन PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५ राजपत्र दोस्रो संसोधन.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon ४_१ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिका नवीकरणिय उर्जा नीति २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७६.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यबिधि, २०७७ PDF icon २_४_१०_लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि २०७७ final_unicode_राजपत्र.pdf
२_४_५ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यबस्थापन कार्यबिधि, २०७७ PDF icon २_४_५ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यबस्थापन कार्यबिधि २०७७ राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको व्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७७ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ राजपत्र (Autosaved).pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७ PDF icon २_४_४ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७ राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ PDF icon २_४_१_शुक्लाफाँटा नगरपालिका अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि.pdf
नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ PDF icon ३_३ स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ PDF icon ३_४ शुक्लाफाँटा स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ राज पत्र.pdf
सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र निर्धारण कार्यविधि, २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका सडक मापदण्ड निर्धारण कार्यविधि २०७६ final राजपत्र.pdf
आर्थीक ऐन २०७६ PDF icon आर्थिक विधेयक २०७६.pdf
शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075.pdf
आ व २०७५-०७६ करको दररेट PDF icon करका दरहरु-२०७५-२०७६.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
शुक्लाफाटा नपा एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon शुक्लाफाटा नपा एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ .pdf
शिक्षा कार्यविधि २०७५ PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५ राजपत्र -.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
शुक्लाफाटा नगरपालिका स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ PDF icon २_४ शुक्लाफाटा नगरपािलका स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिले ऊजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ PDF icon १_२_३ न्यायिक समिति ऊजुरी किनारा गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
१_२_५ कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon १_२_५ कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
शुक्लाफाँटा नगर कार्यपालिका,प्रथम नगर सभा,द्रोसो विधेक सभाबाट पारित ऐन,कानुन,नियमावली,कार्यविधि,निर्देशिका र आचार स‌हिता (आ।व..२०७४।०७५) PDF icon एफ एम संचालन व्यवस्थापन २०७४., PDF icon शु स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.2074, PDF icon शुक्लाफाँटानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा काय समपदन नियमावली २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा कार्य विभाजन नियमावली २०७४., PDF icon शुक्लाफाटा नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४., PDF icon शुक्लाफाटा नगरपालिका योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा नपा आथिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थाीत गर्न बनेको ऐन,२०७४, PDF icon शुक्लाफाटा निर्णय अधिकार पतरको प्रमाणित (कार्यविधि) नियमावली २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय तहको विनियोजित एन २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय राजपत्रको २०७४.
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon १_२_२ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ PDF icon १_२_१ शुक्लाफाटा नपा आथिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थाीत गर्न बनेको ऐन,२०७४.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon १_१_२ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको विनियोजित एन २०७४.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ PDF icon १_१_१ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय शासन सोत पुस्तीका PDF icon स्थानीय शासन सोत पुस्तीका
नमुना कानुन संगालो-स्थानिय निकाय २०७४ PDF icon नमुना कानुन संगालो-स्थानिय निकाय २०७४
ऐन तथा निदेशिका २०७४ PDF icon Final District 1-75 Corrected Last for RAJPATRA, PDF icon जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय नियमावली, २०७४
नगर सभा २०७४ PDF icon नगर सभा २०७४
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४
स्थानीय तहको शासन /परिचालन/ ऐन निदेसीका २०७४ PDF icon स्थानीय तहको शासन सञ्चालन, PDF icon स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४
स्थानीय तहको सोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन PDF icon स्थानिय तहको सोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
शुक्लाफाटा नपा ऐन नियमावली,कार्यविधि स‌ँगालो २०७४ ०७५ PDF icon शुक्लाफांटा नगरपालिका ऐन,नियमावलि,कार्यविधि संगालो.pdf
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ PDF icon स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ (1).pdf
अाथिक स‌केत वगीकरण PDF icon आथिक सकेत वगीकरण.pdf
अगेजी नाम र छाप PDF icon अङुेजी नाम र छाप.PDF
केही नितिगत निर्णयहरु PDF icon केही नितिगत निर्णयहरु
दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धी निर्देशीका PDF icon दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धी निर्देशीका
व्यतिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशीका PDF icon व्यतिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशीका
Social Security Karyabidhi_new naya sansodhan PDF icon Social Security Karyabidhi_new naya sansodhan
सावजनिक खरिद ऐन २०६३ PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४ PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४

Pages