FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
२_४_१४_संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७ PDF icon २_४_१४_संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७७.pdf
भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड कार्यविधि २०७७ PDF icon भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड कार्यविधि २०७७_.pdf
नगर शिक्षा कार्यविधि २०७५ दोस्रो संसोधन PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५ राजपत्र दोस्रो संसोधन.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon ४_१ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिका नवीकरणिय उर्जा नीति २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७६.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यबिधि, २०७७ PDF icon २_४_१०_लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि २०७७ final_unicode_राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको व्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७७ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ राजपत्र (Autosaved).pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७ PDF icon २_४_४ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७ राजपत्र.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ PDF icon २_४_१_शुक्लाफाँटा नगरपालिका अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि.pdf
नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages