FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
नगर शिक्षा कार्यविधि २०७५ दोस्रो संसोधन PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५ राजपत्र दोस्रो संसोधन.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon ४_१ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिका नवीकरणिय उर्जा नीति २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७६.pdf
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको व्यबसाय दर्ता कार्यविधि २०७७ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ राजपत्र (Autosaved).pdf
सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र निर्धारण कार्यविधि, २०७६ PDF icon शुक्लाफाँटा नगरपालिका सडक मापदण्ड निर्धारण कार्यविधि २०७६ final राजपत्र.pdf
आर्थीक ऐन २०७६ PDF icon आर्थिक विधेयक २०७६.pdf
शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075.pdf
आ व २०७५-०७६ करको दररेट PDF icon करका दरहरु-२०७५-२०७६.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
शुक्लाफाटा नपा एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon शुक्लाफाटा नपा एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ .pdf

Pages