Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

आथिर्क वष २०७२ ०७३ को वाषिक आय व्यय बिबरण झलारी पिपलाडी नगरपालिका कायालय