Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

आ.व २०७२ ०७३ नगरपालिका आन्तरिककोष राजस्व वाडफाडको वाषिक प्रतिबेदन