Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

आ.व २०७२ ०७३ व.उ.सि.नं ३६५८१७४ स्यानीय निकाय शुल्क कोषको वाषिक प्रतिवेदन झलारीपिपलाडी नपा