Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

आ.व २०७२ ०७३ व.उ सि.नं ३६५८०३३ नगरपालिका अनुदान तर्फको वाषिक प्रतिवेदन