Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

तेसो नगर परिषदवाट आ‍व २०७४ २०७५ का लागि स्वीकृत भएको कर शुल्क, सेवा शुल्क,मालपोत तथा भुमिकर र भाडा दस्तुर