Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय राजपत्रहरु (खण्ड २ -२०७५) भाग १ -मिति २०७५।१।०५ प्रकाशित

शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय राजपत्रहरु (खण्ड २ -२०७५) भाग १ -मिति २०७५।१।०५ प्रकाशित राजपत्र